Lienka Bambulienka na ceste za poznaním

ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM
pre predprimárne vzdelávanie

Názov ŠkVP: Lienka Bambulienka na ceste za poznaním
Stupeň vzdelania: Predprimárne vzdelanie
Dĺžka štúdia: 1-4 roky
Formy výchovy a vzdelávania: Denná/celodenná
Vyučovací jazyk: Slovenský jazyk
Prerokovaný v pedagogickej rade: 02.09.2022
Prerokovaný v rade školy: 02.09.2022
Schválený zriaďovateľom: 02.09.2022
Vydaný dňa: 05.09.2022

OBSAH

 1. NÁZOV ŠKOLSKÉHO VZDELÁVACIEHO PROGRAMU ……………………………………………………………… 3
 2. VLASTNÉ CIELE A POSLANIE VÝCHOVY, VZDELÁVANIA A ZAMERANIA MATERSKEJ ŠKOLY …………. 3
  1. Všeobecné ciele výchovno-vzdelávacej činnosti ………………………………………………………………………… 3
  1. Ciele v koncepčnom zámere rozvoja materskej školy …………………………………………………………………. 3
  1. Vymedzenie vlastných cieľov a poslania výchovy a vzdelávania …………………………………………………… 3
  1. Hlavný cieľ predškolskej výchovy …………………………………………………………………………………………….. 3
  1. Dlhodobý cieľ výchovno-vzdelávacej činnosti ……………………………………………………………………………. 3
  1. Strategický cieľ ……………………………………………………………………………………………………………………… 4
  1. Čiastkové ciele výchovno-vzdelávacej činnosti ………………………………………………………………………….. 4
  1. Vlastné zameranie materskej školy ………………………………………………………………………………………….. 4
 3. STUPEŇ VZDELANIA …………………………………………………………………………………………………………. 5
 4. DĹŽKA DOCHÁDZKY A FORMY VÝCHOVY A VZDELÁVANIA …………………………………………………….. 5
 5. UČEBNÉ OSNOVY …………………………………………………………………………………………………………….. 5
  1. Východiská plánovania …………………………………………………………………………………………………………… 5
   1. Východiská plánovania na úrovni školy ……………………………………………………………………………………………. 5
   1. Východiská plánovania na úrovni učiteľa ………………………………………………………………………………………. 6
  1. Témy a podtémy …………………………………………………………………………………………………………………… 6
  1. Učebné stratégia a metódy …………………………………………………………………………………………………… 12
  1. Učebné zdroje …………………………………………………………………………………………………………………….. 13
 6. VYUČOVACÍ JAZYK …………………………………………………………………………………………………………. 13
 7. HODNOTENIE DETÍ ………………………………………………………………………………………………………… 13

 1.   NÁZOV ŠKOLSKÉHO VZDELÁVACIEHO PROGRAMU

Lienka Bambulienka na ceste za poznaním

 • VLASTNÉ CIELE A POSLANIE VÝCHOVY VZDELÁVANIA A ZAMERANIE MATERSKEJ ŠKOLY

2.1 Všeobecné ciele výchovno- vzdelávacej činnosti:

 • Rozvoj kognitívnych, senzomotorických funkcií osobnosti a ich uplatnenie v rôznych situáciách
 • Kultivovaný prejav s uplatňovaním pozitívnych verbálnych a neverbálnych komunikačných schopností
 • Zdravý vývin a psychomotorický vývin detského organizmu
 • Správne, zautomatizované hygienické, stravovacie, technické a grafomotorické zručnosti a návyky
 • Pozitívny, tvorivý a hodnotiaci vzťah k umeniu, športu a kultúre všeobecne

       2.2 Ciele v koncepčnom zámere rozvoja materskej školy

 • Strategický cieľ č.1: Rozvíjať samostatnosť pri sebaobslužných činnostiach vo vzdelávaní detí

Čiastkový cieľ:

 • Vytvoriť kvalitné a moderné podmienky pre zabezpečenie samostatnosti a sebaobslužnosti vo vzdelávaní detí v interiéri a exteriéri materskej školy v období rokov 2022/23 – 2026/27.

 • Strategický cieľ č.2: Zvyšovať kredit materskej školy s nadštandardnými službami vo výchovno-vzdelávacom procese

Čiastkový cieľ:

 • Zamerať vzdelávanie  pedagógov na každoročné REFRESH moduly v Montessori pedagogike
 • Zamerať vzdelávanie  na podporu integrácie detí
 • Využiť spoluprácu so špeciálno-pedagogickými centrami, logopédmi a psychológmi
 • Vytvoriť kvalitný celoročný plán aktivít
 • Vytvoriť kvalitný systém komunikácie a informovanosti o pokrokoch a potrebách detí medzi pedagogickým zborom a rodičmi

       2.3 Vymedzenie vlastných cieľov a poslania výchovy a vzdelávania

Názov vzdelávacieho programu obsahuje hlavnú myšlienku, ktorú sme si zvolili pre výchovno- vzdelávaciu činnosť pre ďalšie roky. Prostredníctvom tejto myšlienky chceme objavovať a poznávať ríšu ľudí, zvierat, prírody, vesmíru…vo svete plnom farieb, tónov, vôní, pokoja. Objavovanie a poznávanie chceme podporiť prostredníctvom uchovávania ľudových tradícií, ale aj s oboznamovaním sa v oblasti informačno- komunikačných technológií ( IKT).

       2.4 Hlavný cieľ predškolskej výchovy:

 • Všestranný celostný rozvoj osobnosti dieťaťa s prihliadnutím na individuálne osobitosti dieťaťa

       2.5 Dlhodobý cieľ výchovno- vzdelávacej činnosti:

 • Dieťa schopné prejavu svojej identity (jedinečnosti), autonómie (nezávislosti) a kompetencií (schopností).

       2.6 Strategický cieľ

 • Rozvíjať osobnosť dieťaťa v duchu humanizmu, aby sa stalo múdre, dobré, tvorivé, aktívne, šťastné a zodpovedné.

Výchova a vzdelávanie v našej materskej škole má charakter osobnostne orientovanej výchovy a vzdelávania, rešpektujúca jedinečnosť dieťaťa a podporujúca jeho sebarozvoj, sebapoznanie. Pomáha rozvíjať všetky stránky dieťaťa (psychomotorickú, emocionálnu aj kognitívnu) prostredníctvom zážitkového učenia. Dieťa je významným subjektom v edukácii, pretože humanistická edukácia vychádza z myšlienky, že každé dieťa je jedinečné. Samé sa rozhoduje, ako sa bude učiť, s čím sa bude učiť, volí si tempo, akým sa bude učiť. Učiteľka volí také metódy, v ktorých dochádza aktívnym učením dieťaťa nielen k jeho sebarozvoju, ale aj k spoznávaniu ostatných. Hra sa pre dieťa stáva prostriedkom individuálneho rozvoja, jeho vzťahov k sebe samému, k ostatným a k svetu. Učí sa kooperovať s kamarátmi, pomáhať im, rozvíja si komunikačné zručnosti, rieši rôzne problémové situácie, atď.

Z hľadiska vzťahu k rodine materská škola rešpektuje dominantnú rolu rodiny v rozvoji dieťaťa a usiluje sa o partnerstvo a spoluprácu. Všetci členovia materskej školy sa snažia vytvoriť rodinné prostredie.

Aktívnym učením dieťaťa sú vytvárané pre rozvoj samostatného učenia sa a poznanie okolitého sveta a iných ľudí. Pripravuje deti v oblasti kognitívnych (myseľ, reč) a nonkognitívnych (vnímanie) procesov pre plynulý a bezproblémový prechod do základnej školy.

       2.7 Čiastkové ciele výchovno- vzdelávacej činnosti:

 • Rozvoj kritického myslenia
 • Hľadať informácie a uplatňovať ich pri hľadaní riešenia problému
 • Výchovou k prosociálnosti
 • Vytvárať zdravé medziľudské vzťahy rozvojom empatie, či rešpektovaním multikultúrnych odlišností
 • Rešpektovať pravidlá v skupine a tým preberať na seba spoluzodpovednosť za seba aj druhých
 • Rozvíjať základné spoločenské návyky
 • Podporovať prekonávanie prekážok
 • Prejaviť schopnosť hodnotenia seba a sebaregulácie správania s ohľadom na seba aj na druhých
 • Rozvíjať reč a komunikatívne schopnosti detí
 • Podporiť prirodzenú detskú zvedavosť, bádavosť, skúmavosť a tvorivosť
 • Identifikovať deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami
 • Pripravovať dieťa na vstup do základnej školy- podporovať rozvoj sebavedomia, prirodzenej zvedavosti, schopnosť konať s určitým cieľom, sebaovládanie, schopnosť spolupracovať s ostatnými, schopnosť komunikovať, schopnosť myslieť prosociálne

       2.8 Vlastné zameranie materskej školy

Súkromná materská škola Lienka je zameraná na výchovu a vzdelávanie detí od dvoch do šesť rokov a detí pokračujúcich v povinnej predškolskej prípravy rešpektujúc individuálne osobitosti a schopnosti dieťaťa. V edukácii sa využívajú prvky Montessori pedagogiky a anglický jazyk v hrách a bežných činnostiach dieťaťa pútavou a hravou formou. Veľký dôraz v edukácii je kladení na spoznávanie, rešpektovanie a uplatňovanie ľudových tradícií Turca. Nezastupiteľnú úlohu má aj krúžková činnosť v rozmanitých krúžkoch podľa výberu detí, realizovaných v našej MŠ. Zameranie našej MŠ ja na princípe tvorivo- humanistickej výchovy využívaním metód zážitkového učenia umožňujúce učiteľke výber metódy rešpektujúcej osobitosti dieťaťa a zároveň umožňujúci dieťaťu celostný rozvoj jeho osobnosti-rozvoj v oblasti sociálno-emocionálnej, intelektuálnej, telesnej, morálnej, estetickej, rozvoj schopnosti a zručnosti, umožňujúce pripravovať sa na život v spoločnosti.

V predškolskom veku má výchova a vzdelávanie činnostný a procesulány charakter. Všeobecné i špecifické ciele, ktoré sme si stanovili smerujú k rozvoju dieťaťa a jeho kľúčových kompetencií – psychomotorických, osobnostných, informačných, kognitívnych, sociálnych, komunikačných a učebných.

Cielené dopoludňajšie, ako aj popoludňajšie výchovno-vzdelávacie aktivity sú plánované a štruktúrované za účelom dosiahnutia stanovených cieľov, pričom sú v nich využívané metódy zážitkového učenia. Umožňujú prelínanie rôznych oblastí vzdelávanie v jeden deň na jednu tému. Umožňuje dieťaťu hlbšie preniknúť a spoznať zákonitosti bytia. Na konkretizáciu obsahu vzdelávania si vytvárame plány jednotlivých tried podľa aktuálnej úrovne rozvoja detí, pričom vychádzame zo Školského vzdelávacieho programu Lienka Bambulienka na ceste za poznaním. V edukácii sa uplatňuje individuálny prístup k dieťaťu umožňujúci rozvoj detí s talentom, či nadaním ako aj detí so ŠVVP.

Poskytujeme priestor aj deťom so ŠVVP (poruchy autistického spektra, ADHD, NKS a iné), ktoré sa stretávajú s intaktnými deťmi na dennej báze a pomáhajú tak ich socializácií a integrácií v bežnej spoločnosti. Zároveň ide aj o obohatenie intaktných rovesníkov, ktorí sa učia láskavosti, trpezlivosti, ohľaduplnosti a akceptácií inakosti.

 • STUPEŇ VZDELANIA

Predprimárne vzdelanie získa dieťa absolvovaním posledného roka vzdelávacieho programu odboru vzdelávania v materskej škole. Dokladom o získanom stupni vzdelania je osvedčenie o získaní predprimárneho vzdelania. Tento doklad vydá riaditeľka materskej školy len dieťaťu, ktoré absolvovalo posledný rok vzdelávacieho programu odboru vzdelávania v materskej škole.

 • DĹŽKA DOCHÁDZKY A FORMY VÝCHOVY A VZDELÁVANIA

Súkromná materská škola Lienka z hľadiska organizácie výchovy a vzdelávania poskytuje vo všetkých triedach celodennú výchovu a vzdelávanie. V prípade záujmu rodičov súkromná materská škola Lienka poskytuje aj poldennú výchovu a vzdelávanie.

Dĺžka dochádzky dieťaťa je v rozpätí od 1 roku až do 4 rokov.

 • UČEBNÉ OSNOVY

Učebnými osnovami SMŠ Lienka sú vzdelávacie štandardy štátneho vzdelávacieho programu: Štátny vzdelávací program pre predprimárne vzdelávanie v materských školách.

5.1 Východiská plánovania

5.1.1 Východiská plánovania na úrovni školy

           Plánovanie vychádza:

– zo zamerania školy

a/ poskytnúť dieťaťu kvalitný vzdelávací proces smerujúci k jeho  cieľavedomému a harmonickému rozvoju osobnosti

b/ podpory uchovávania ľudových zvykov a tradícií / rozvrhnutie vzdelávacích oblastí v závislosti od ročných období, tradícií a sviatkov/

– z ľudských zdrojov

a/ kvalifikačných predpokladov pedagógov SMŠ

b/ ich vzájomnej spolupráce

c/ plánovaného ďalšieho vzdelávania

– z materiálno technického vybavenia

a/ podnetné prostredie zabezpečené prostredníctvom kvalitných pomôcok podporujúcich edukačný proces

– z možnosti využívania spolupráce s inými inštitúciami poskytujúcimi zážitkové učenie

– z jednotlivých tém

5.1.2 Východiská plánovania na úrovni učiteľa

                                       Plánovanie vychádza najmä:

– z kvalifikačných predpokladov učiteľa

– informovanosti v rámci školskej pedagogiky

– poznania žiakov danej vekovej skupiny

– schopnosti inovovať, byť tvorivý

– schopnosti plánovať

5.3 Učebné stratégie a metódy

Učebné stratégie a metódy výchovno vzdelávacej činnosti majú odporúčací charakter, vyjadrujú typický postup dosahovania výkonových štandardov v rámci obsahového celku. Učiteľky volia aj dopĺňajú vychádzajúc z reálnych potrieb a možností detí tak, aby zabezpečili podmienky pre ich aktívne a zmysluplné učenie sa.

 • Grafomotorické hry a cvičenia,
 • pohybové, zdravotné a relaxačné cvičenia,
 • výtvarné činnosti: výtvarné vyjadrovanie predstáv, hry s farbou, modelovanie,
 • hudobné hry,
 • vychádzky a pozorovanie okolia,
 • námetové hry,
 • prstové hry,
 • matematické hry,
 • konštruktívne hry,
 • plánovanie činnosti deťmi,
 • prezeranie kníh a encyklopédií, počúvanie rozprávok a príbehov s porozumením,
 • hry zamerané na citlivosť sluchu a sluchovú diferenciáciu,
 • maľované čítanie,
 • ranný kruh,
 • rozprávanie učiteľky,
 • rozhovor,
 • priame pozorovanie,
 • demonštrovanie učiteľkou,
 • reprodukcia príbehu,
 • spoločné čítanie,
 • tvorba príbehu,
 • dramatizácia tematického príbehu,
 • bádateľské aktivity,
 • artikulačné, rečové, sluchové a rytmické hry so slovami,
 • tematická diskusia,
 • hry na dopravnom ihrisku, riešenie dopravných situácií pri bicyklovaní, kolobežkovaní,
 • turistická vychádzka,

5.4 Učebné zdroje

Odporúčané učebné zdroje sú navrhnuté podľa reálnych podmienok a možností materskej školy. Učiteľka ich vhodne dopĺňa podľa aktuálnej dostupnosti. Uprednostňuje učebné zdroje umožňujúce a podnecujúce aktivitu detí a prirodzenú detskú zvedavosť. Napríklad: pracovné listy, aktivity voľne dostupné v triedach, výtvarný materiál…

 • VYUČOVACÍ JAZYK

Predprimárne vzdelávanie v materskej škole Lienka sa uskutočňuje v slovenskom jazyku podľa Rozhodnutia ministerstva školstva o zaradení materskej školy do site škôl a školských zariadení Slovenskej republiky číslo: CD-2005-24502/37601-1:096 a Rozhodnutia súhlasu so zmenou v sieti číslo: CD-2006-9875/21888-1:096

 • HODNOTENIE DETÍ

Hodnotenie je neoddeliteľnou súčasťou výchovno- vzdelávacieho procesu. Vo všeobecnosti je hodnotenie chápané ako zisťovanie hodnoty, oceňovanie, posudzovanie rôznych činností a výkonov dieťaťa, pričom hodnotiť znamená používať širokú škálu foriem (od jednoduchého nazerania cez plece až po vykonávanie oficiálne stanovených štandardizovaných testov). V materskej škole môžeme hovoriť o slovnom hodnotení. Zároveň hodnotenie chápeme ako jednu z najdôležitejších foriem spätnej väzby nielen na úrovni učiteľ-žiak, ale i žiak-rodič a učiteľ-rodič.

Hodnotenie výchovno-vzdelávacích výsledkov práce detí podľa Zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní  a Metodických pokynov na hodnotenie žiakov č. 7/2009 R

            Cieľom hodnotenia výchovno-vzdelávacích výsledkov detí v materskej škole je poskytnúť dieťaťu a jeho rodičom spätnú väzbu o tom:

 • aké sú jeho pokroky,
 • kde má rezervy,
 • v čom má nedostatky.

Súčasťou hodnotenia je tiež povzbudenie do ďalšej práce, návod, ako postupovať pri odstraňovaní nedostatkov.

Hodnotenie je silným motivačným prostriedkom a má veľký výchovný význam, pokiaľ je však správne a spravodlivé. Preto je dôležité pri hodnotení veľmi dôsledne dodržiavať tieto pravidlá:

 • zohľadňovať individuálne rozdiely a osobitosti dieťaťa,
 • neporovnávať výkon dieťaťa s ostatnými deťmi,
 • hodnotiť to, čo dieťa vie,
 • nezameriavať sa na to, čo dieťa nevie,
 • využívať individuálnu vzťahovú normu,
 • využívať aj iné zaujímavé formy zisťovania výsledkov činnosti dieťaťa,
 • venovať pozornosť sebahodnoteniu dieťaťa.

                Slovné/ písomné hodnotenie by malo:

 • obsahovať jasnú a stručnú informáciu, ktorej porozumie nielen ďalší učiteľ, rodič, ale aj dieťa,
 • podporovať snahu dieťaťa po dokonalom zvládnutí,
 • hodnotiť aj proces, ktorým dieťa daný výkon dosiahlo,
 • hodnotiť výsledok práce a nie osobu,
 • brať do úvahy aj sebahodnotenie dieťaťa, to, ako sa vidí samé.

                A to cez:

 • bežnú poznámku v priebehu práce detí,
 • symbolické hodnotenie,
 • písomný komentár po dokončení práce dieťaťa, jeho činnosti,
 • písomnú informáciu pre rodičov,
 • diagnostické hodnotenie, ktoré slúži učiteľom,
 • prezentáciu výsledkov práce detí,
 • sebahodnotenie detí/ rôzne metódy,
 • sebareflexiu na záver dopoludňajšej činnosti, ale aj popoludňajšej činnosti.