Veríme, že všetkým rodičom, učiteľom či vychovávateľom záleží na svojich deťoch a veľmi chceme, aby z nich vyrástli šťastní, spokojní a úspešní ľudia, ktorí budú vedieť v živote zvládať všetky problémy. A Montessori metóda je jednou z úspešných spôsobov, ako dieťa vychovávať a vzdelávať, aby bolo pripravené do reálneho sveta s ušľachtilými charakterovými vlastnosťami a zároveň so schopnosťami sa ohľaduplne presadiť a rozhodovať. Vzájomne doplňujúce sa vzdelávacie i výchovné aktivity zaručujú, že dieťaťu je umožnené bezstresovo rásť a napredovať vďaka vlastnej vnútornej motivácii.

Montessori triedy ponúkajú:

  • prívetivé podnetné prostredie podľa Montessori princípov, v ktorom sa deti cítia dobre a bezpečne (nábytok, prehľadnosť, poriadok,…);
  • montessori „hmatateľné“ didaktické pomôcky podporujúce zdravie, logické myslenie;
  • vekovo zmiešanú skupinu detí pre rozvoj sociálnych zručností (rešpekt, zdvorilé správanie,…);
  • celistvý edukačný program: ranná spoločná výuka zážitkovou formou stimulujúca vnútornú motiváciu učiť sa a objavovať;
  • individuálne vzdelávanie v oblasti reči, písania a aritmetiky, kde každé dieťa napreduje vlastným tempom;
  • podporu sebadôvery dieťaťa (v samoobslužných činnostiach, napr. príprava občerstvenia, zametanie,… );
  • podporu dieťaťa v samostatnom rozhodovaní (slobodný výber edukačných činnosti);
  • prístup montessori kvalifikovaných p. učiteliek, ktoré rešpektujú individuálne potreby dieťaťa (dieťa pozorujú a podľa individuálnych potrieb ho vedú k stanoveným cieľom, ponúkajú mu zodpovedajúci montessori materiál, stimulujú zdravú zvedavosť po vedomostiach,…)

Čo je Montessori metóda:

Autorom tejto metódy je talianska lekárka Mária Montessori a podľa jej pedagogických princípov pracuje množstvo základných škôl a predškolských zariadení na celom svete. Počas jej celoživotnej práce pozorovala v spontánnom správaní detí, istú neviditeľnú vnútornú silu s cieľom vyvíjať a vzdelávať toto dieťa tak, aby bolo prispôsobené žiť práve v prostredí, v ktorom vyrastá. Sila, ktorá dieťa vedie k určitým činnostiam pre svoj rozvoj sa objavuje v takzvaných senzitívnych obdobiach. Môžu prísť nečakane a trvajú istú dobu. Vtedy sa dieťa učí bez námahy a je vhodné ich využiť, pretože ak raz senzitívne obdobie skončí, je nenávratne preč.

Mnohí dospelí tieto činnosti u detí považujú za nežiadúce ale ich správne interpretovanie a pomoc dospelého, posúva dieťa na ďalšiu úroveň v jeho rozvoji.

Príklad: Dieťa opakovane vyhadzuje veci zo skrine L

Nesprávna interpretácia: robí neporiadok, opakovane robí rodičovi zle.

Nesprávna reakcia dospelého: zakáže dieťaťu túto činnosť, napr. zamkne izbu, vyprázdni danú skriňu, a tým zablokuje a potláča vývoj ramenného kĺbu

Správna interpretácia: vnútorná sila napomáha fyzickému rozvoju ramenného kĺbu, fyzickej motoriky

Správny prístup: vysvetlíme, že na vyhadzovanie sú iné veci, napr. kamene pri jazere a umožníme dieťaťu do sýtosti precvičiť ramenný kĺb. Také jednoduché!

V našej Montessori triede tieto prírodné zákonitosti o vývoji dieťaťa plne rešpektujeme; k dieťaťu pristupujeme vnímavo a snažíme sa u neho tieto obdobia zaregistrovať. Následne dieťaťu umožňujeme naplniť jeho potreby tým, že dieťaťu dáme k dispozícii potrebné pomôcky, prostredie alebo ho vystavíme žiadúcim situáciám. Naša Montessori trieda je vybavená práve takýmito „náhradnými“ aktivitami a pomôckami, aby sme túto vnútornú silu u dieťaťa podporili a nepotláčali.

Prípravené prostredie:

Na dosiahnutie našich cieľov využívame pripravené prostredie – montessori zariadená trieda –nazývajme ju kľúč k vonkajšiemu svetu. Sú to dôkladne premyslené montessori pomôcky na rozvoj zmyslov, ktoré sa vyvíjajú práve vo veku 3-6 rokov. Deťom tieto pomôcky predstavujeme v čase, kedy predpokladáme, že má na ne dieťa senzitívne obdobie. Keď potom skutočne to obdobie príde, dieťa vie, kde pomôcku nájde a hrá sa s ňou. Nie v striktne vyhradenom čase podľa osnov, tak ako je to určené v klasickom školskom systéme na istý mesiac/týždeň pre celú triedu naraz. Ale práve vtedy, keď samé potrebuje, pretože pomôcky sú k dispozícii kedykoľvek, usporiadane vystavené v poličkách po celý rok, dieťaťu stále na očiach. Sú to hlavne 3D pomôcky, ktoré spĺňajú požiadavku dieťaťa, ktorá tvrdí: „Uchopím a pochopím“. Navyše sú to pomôcky s dizajnom, ktorý umožní dieťaťu samému zistiť chyby, ak nejaké urobilo. Chyby tak dieťaťu neopravuje učiteľ. Vtedy dieťa nemusí čeliť kritike a brániť sa voči nej. Ušetrenou energiou preto môže naložiť účelnejšie.

Argument, že dnešný vonkajší svet nemá žiadny systém, že je to chaos, uponáhľaná doba a dieťa v Montessori triede sa v detailne a dôkladne usporiadanej triede nenaučí fungovať pre reálny svet je neopodstatnený. Práve naopak, v takejto triede dieťa získa znalosti o základných systémoch, tzv. kostre veci, do ktorej budú zapadať ďalšie informácie a poznatky, s ktorými sa stretne v nasledujúce mesiace ba dokonca roky.

Vekovo zmiešaná trieda:

V reálnom živote sa dieťa takmer nikdy nestretne v tak homogénnej skupine ako práve v klasickej škôlke/škole, ktoré je paradoxne určené na prípravu do reálneho sveta. Montessori trieda tento fakt zohľadňuje a kolektív detí je vo veku od 3 do 6 rokov. Deti tak získavajú oveľa viac príležitostí rôznorodej sociálnej interakcie. V rámci vekovo zmiešanej triedy sa tak napríklad mladšie dieťa učí rešpektu k vekovo staršiemu a staršie zas okrem rozvíjania vodcovských schopností (ang. Leadership) aj pomoci tým mladším. Navyše každodenným pozorovaním činností starších detí sa mladšie deti učia oveľa rýchlejšie. Všetky uvedené výhody zmiešanej triedy sú umocnené systémom individuálnej výuky, počas ktorej má dieťa možnosť voľného pohybu po triede, a tak ku vzájomným kontaktom prichádza neustále. Deti musia spolu nepretržite komunikovať; dohodnúť sa, pomúcť, poradiť, vystriedať,…

Dieťa zostáva vo svojej triede počas celých 3 rokov predškolského veku. Zažíva krátkodobé aj dlhodobé priateľstvá. Dôležité je aj vytvorenie dlhodobého vzťahu s p. učiteľkou. Tým, že sa dôkladne poznajú, vedia, čo môžu od seba očakávať, a to napomáha vytváraniu vnútornej istoty a väčšej spokojnosti u dieťaťa. Rovnako aj p. učiteľka má možnosť lepšie reagovať na požiadavky v napredovaní dieťaťa, ak môže spoznávať dieťa počas dlhšieho obdobia.

Koncept výuky:

V triede sú spoločné aktivity eliminované na rannú frontálnu výuku, ktorá trvá cca pol hodinu. Ostatný čas, má dieťa možnosť samé sa rozhodnúť, ktorej činnosti sa bude venovať. Dieťa má slobodu pohybu po triede a hlavne slobodu v rozhodovaní, ktorej činnosti sa bude venovať. Pretože ako učitelky máme úlohu dieťa viesť k určitým cieľom (napredovanie v oblastiach jazyka, aritmetiky atď.), dieťa má síce slobodnú voľbu, ale vždy v rámci určitých hraníc, t.j. má na výber medzi vopred určenými činnosťami. Keď si dieťa volí činnosť samé, jeho koncentrácia a vôľa sú veľmi intenzívne a získaná vedomosť je dlhodobejšia, hlbšia, kvalitnejšia.