Vyhodnocovacia správa

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti 2021/2022

Názov organizácie:                      Súkromná materská škola Lienka

Sídlo organizácie:                        J. Lettricha 2, 036 01 Martin

Zriaďovateľ:                                Ing. Peter Grendár

Kontakt:                                     zriaďovateľ:                  0905 343 828

                                                                                     peter.grendar@gmail.com

                                                 riaditeľka:                     0915 814 512

                                                                                     lenka.grendarova@gmail.com

                                                 materská škola: 9003 144 946  

Rada školy pri Súkromnej materskej škole Lienka, 14.10.2022 v Martine odporúča zriaďovateľovi

s c h v á l i ť

Správu o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2021/2022.

                                                                     ……………………………………………..

 Dominika Vyletelová

  predsedníčka Rady školy

PREDKLADÁ:                                        ……………………………………………….

                                                           Mgr. Lenka Grendárová

                                                                         riaditeľka

SCHVAĽUJE:                                         ……………………………………………….

                                                                Ing. Peter Grendár

                                                        zriaďovateľ

 1. Údaje o škole

Názov: Súkromná materská škola Lienka

Adresa: J. Lettricha 2, Martin 03601

Telefónne číslo: 0915 814 512, 0903 144 946

Webové sídlo: https://www.smslienka.sk/

Adresa elektronickej pošty: lenka.grendarova@gmail.com

Mená a priezviská vedúcich zamestnancov a ich funkcie:

Ing. Peter Grendár – zriaďovateľ SMŠ Lienka

Mgr. Lenka Grendárová – riaditeľka SMŠ Lienka

Mená a priezviská a označenie funkcie členov rady školy, ak je zriadená a jej adresa elektronickej pobočky:

Rada školy pozostáva z 5 členov

– za rodičov: Ing. Petronela Pagáčová, Hana Nemčeková, Mgr. Zuzana Ondroušková,  

– za pedagógov – Mgr. Ivana Murínová,

– prevádzkový zamestnanec – Beáta Štubňová.

Rada školy sa pri svojej práci riadi platnou legislatívou. Predsedom Rady školy je Mgr. Zuzana Ondroušková.

 • Údaje o zriaďovateľovi

Názov zriaďovateľa: Ing. Peter Grendár – Lienka

Sídlo zriaďovateľa: J. Šimka 6, Martin 03601

Telefónne číslo: 0905 343 828

Adresa elektronickej pošty: peter.grendar@gmail.com

 • Informácia o činnosti rady školy, najmä počet a dátumy zasadnutí a prijaté uznesenia:

Rada školy v školskom roku 2021/2022 zasadala vzhľadom k pandémii Covid 19 iba dvakrát, plánované boli štyri stretnutia v septembri, novembri, februári a v máji. 

 1. Zasadnutie sa konalo dňa 24.02.2022 o 16.00 hod.

Program:

 1. Otvorenie
 2. Určenie zapisovateľa , určenie overovateľa zápisnice
 3. Informácia o príprave prijímacieho konania detí do Súkromnej materskej školy Lienka v školskom roku 2022/2023. (Predložila Mgr. L. Grendárová – riaditeľka)
 4. Informácia o projekte pripravovanej II. Etape rekonštrukcie detského ihriska, oplotenie (Predložila Mgr. L. Grendárová – riaditeľka)
 5. Diskusia
 6. Záver

K bodu 1: Rada školy jednohlasne schválila program zasadnutia Rady školy.

                                    Za: 5

                                    Zdržali sa: 0

                                    Proti: 0

K bodu 2: Za zapisovateľa bola určená: Mgr. Ivana Murínová

                             Za overovateľa bola určená: Mgr. Zuzana Ondroušková

K bodu 3: Riaditeľka Súkromnej materskej školy Lienka oboznámila Radu školy   s prijímaním detí v školskom roku 2022/2023.

K bodu 4: Riaditeľka Súkromnej materskej školy Lienka oboznámila Radu školy s projektom oplotenia novovybudovaného školského ihriska. Rozpútala diskusiu o kamerovom systéme na ochranu majetku SMŠ Lienka, ako aj tom, že Mestská polícia mesta Martin nie je ochotná riešiť vandalizmus na detskom ihrisku vo večerných a nočných hodinách.

   Diskusia:

Do diskusie sa prihlásila Mgr. Zuzana Ondroušková s názorom o informovaní rodičov  o výstavbe oplotenia a požiadaní o sponzorské dary.  Vyjadrila obdiv k práci vedenia a pani učiteliek, ako aj s tým, že vďaka klíme, vzťahom a výchovno-vzdelávaciemu procesu sa škôlka teší záujmu verejnosti.

Do diskusie sa prihlásila aj Mgr. Ivana Murínová s nápadom vyrobiť s deťmi výrobky, ktoré môžu v spolupráci s pani učiteľkami deti rodičom predať, a tak si na svoje nové ihrisko „privyrobiť“.

Predsedníčka Rady školy Mgr. Zuzana Ondroušková dala prísľub na zistenie možností pre ochranu majetku detského ihriska.

Záver:

Rada školy prebehla v konštruktívnom ovzduší, členovia rady prijali návrhy riaditeľky SMŠ Lienka Mgr. Lenky Grendárovej o rekonštrukcii oplotenia a prijímaní detí na školský rok 2022/2023. Rada školy sa dohodôa na termíne ďalšieho stretnitia, a to 19.05.2022.

 • Zasadnutie sa konalo dňa 19.05.2022 o 16.00 hod.

Program:

 1. Otvorenie
 2. Určenie zapisovateľa , určenie overovateľa zápisnice
 3. Informácia o zistených možnostiach ochrany detského ihriska predsedníčky Rady školy
 4. Informácia o pripravovanej prestavbe Kuchynky a výdajne stravy pre deti ako aj predbežnom časovom rozpätí prestavby (Predložila Mgr. L. Grendárová – riaditeľka)
 5. Diskusia
 6. Záver

K bodu 1: Rada školy jednohlasne schválila program zasadnutia Rady školy.

                                   Za: 5

                                   Zdržali sa: 0

                                   Proti: 0

K bodu 2: Za zapisovateľa bola určená: Mgr. Ivana Murínová

                             Za overovateľa bola určená: Hana Nemčeková

K bodu 3: Predsedníčka Rady školy Mgr. Zuzana Ondroušková informovala o ďalšom ničení školského dvora v hodinách po zatvorení SMŠ Lienka, o neochote Mestskej polície riešiť dané problémy ani po privolaní hliadky, ktorá na miesto nedorazila. Opätovne sa predložila možnosť Kamerového systému a narazilo sa na problém elektriky. Táto požiadavka pravdepodobne na solárne kamery mala zadať technikovi, ktorý pomáha v rozhodovaní o takýchto veciach vedeniu SMŠ Lienka.

K bodu 4: Riaditeľka Súkromnej materskej školy Lienka oboznámila Radu školy s prerábaním Kuchynky a výdajne stravy v období zatvorenia SMŠ Lienka počas letných prázdnin. Prerobenie/rekonštrukcia si bude vyžadovať:

 • Demontáž starého zariadenia
 • Zoškrabanie omietok, následné stierkovanie a následné maľovanie
 • Zabezpečenie a montáž plnohodnotnej detskej funkčnej kuchynky s elektrickými spotrebičmi
 • Zabezpečenie výleviek: v kuchynke dvojvýlevka, v detskej kuchynke jednovýlevka
 • Zabezpečenie a montáž kuchynky
 • Zabezpečenie osvetlenia, montáž osvetlenia
 • Demontáž a montáž podlahovej krytiny
 • Zakúpenie nových stolov a stoličiek pre deti

   Diskusia:

Do diskusie sa prihlásila Mgr. Zuzana Ondroušková, Ing. Petronela Pagáčová ako aj Hana Nemčeková s tým, že sa na novú uariadenie pre deti tešia a už teraz sa tešia ako deti budú všetko čo pani riaditeľka v detskej plne funčnej kuchynke pripravovať.

Do diskusie sa prihlásila aj Mgr. Ivana Murínová s radosťou s prerábaním a vyjadrením nadšenia, že si deti budú môcť pripravovať chlebík, piecť, variť a tak sa vzdelávať v oblasti varenia a pečenia, čítaní receptov či už obrázkových alebo písomných pripravených pre vek detí.

Na otázku členov Rady školy, či sa môže prerábanie začať aj skôr ako bude škôlka zatvorená, odpovedala prevádzková zamestnankyňa Beáta Štubňová že tonie je možné, nakoľko bude v škôlke veľa prachu a po chodbách rozložené veci.

Riaditeľka Materskej školy sa do diskusie zapojila predpokladaným termínom úplného dokončenia prerábanie, a to približne k 15.09.2022.

Záver:

Rada školy prebehla v konštruktívnom ovzduší, členovia rady prijali návrh riaditeľky SMŠ Lienka Mgr. Lenky Grendárovej o rekonštrukcii kuchyne a jedálne a návrh Mgr. Zuzana Ondrouškovej ohľadom zistenia možností solárnych kamier.

V  školskom roku 2022/2023 bude rada školy zasadať hneď po voľbách do Rady školy. Predpokladaný termín október 2022.

 • Údaje o deťoch

Počet detí: 50

Počet tried a detí v škole k 15.09.2021

 Triedy
 1.2.3.4.Celkom
Deti114181750
Z toho predškolákov  6814
 • Údaje o zamestnancoch školy
Celkový počet zamestnancov k 30.06.2022:10
z toho pedagogickí zamestnanci:riaditeľka školy1
 učiteľky SMŠ Lienka8
 Spolu:9
z toho nepedagogickí  zamestnanci:Pomocný vychovávateľ0
 Prevádzkový zamestnanec1
 Spolu:1

Kvalifikovanosť pedagogických zamestnancov:

Počet kvalifikovaných pedagogických zamestnancov: 7

Počet nekvalifikovaných pedagogických zamestnancov: 1 (potreba požiadať o uznanie vzdelania)

Plnenie kvalifikačného predpokladu: 1

 • Informácie o aktivitách a prezentácii školy na verejnosti:

V uplynulom školskom roku fungovala prevádzka materskej školy v obmedzenom režime z dôvodu COVID 19 s rešpektovaním nariadení a opatrení RÚVZ Martin a Rozhodnutia Ministra školstva vedy výskumu a športu SR. Z tohto dôvodu sa uskutočnilo menej akcií a aktivít pre deti a pre deti a rodičov.

SEPTEMBER 2021

 • Korčuliarsky výcvik
 • Deň na kolieskach
 • Zemiakobranie
 • Ujo Ľubo – O neposlušných baciloch

OKTÓBER 2021

 • Výlet do Jahodníckych hájov

NOVEMBER 2021

 • Otvorenie adventu

DECEMBER 2021

 • Mikuláš

FEBRUÁR 2022

 • Oceanárium
 • Karneval

MAREC 2022

 • Výlet do Ludrovej – múzeum výroby papiera
 • Marec mesiac knihy – Gaišberg
 • Divadielko o psíčkovi a mačičke
 • Týždeň povolaní  –      beseda s detskou lekárkou
 • beseda s kvetinárkou
 • beseda s policajtom
 • beseda s lesníkmi

APRÍL 2022

 • Hezdáreň Žiar nad Hronom
 • Hvezdáreň GVPT Martin

MÁJ 2022

 • Deň mamičiek
 • Plavecký výcvik
 • Týždeň detských radostí
  •  Horský hotel Mních
  •  Penzión Marko – skákacie centrum
  •  Čierny Balog – Černohorská železnička
  •  Bylinkárky a skanzen
  •  Športový deň

JÚN 2022

 • Rozlúčka s predškolákmi
 • Noc v škôlke
 • Deň otcov s rozlúčkou so školským rokom a veľký deň detí
 • Výsledky inšpekčnej činnosti:

V školskom roku 2021/2022 nebola vykonaná inšpekčná činnosť.

 • Informácie o projektoch do ktorých je škola zapojená:

Súkromná materská škola sa zapojila do projektu MÚDRE HRANIE. V iných projektoch Súkromná materská škola zapojená nie je.

 • Informácie o priestorových podmienkach a materiálno-technických podmienkach školy:

Materská škola je v jednej budove- v ľavom prednom krídle 8- ročného gymnázia na prízemí budovy. Priestory pozostávajú z dvoch tried o rozlohe 58 m2 , jednej triedy o rozlohe 74 m2  a jednej triedy ktorá slúži pre potreby detí so ŠVVP alebo detí s ťažšou adaptáciou, kabinetu, dvoch WC s umyvárňou, priestoru pre upratovačku, jedálne s kuchynkou ( len ako výdajňa stravy- strava sa dováža z 8- ročného gymnázia) o rozlohe 26,08 m2, vstupnej chodby so samostatným vchodom, skladu a chodby pred triedami. Tieto priestory sú oddelené od zvyšnej časti budovy s možnosťou prechodu cez uzamykateľné dvere. Vo vonkajších priestoroch sa nachádza detské ihrisko o rozlohe 600 m2, na ktorom sú preliezačky, pieskovisko a hojdačky. Trávnatá plocha tvorí cca 450 m2. Priestor je ohraničený pletivom. Súčasťou materiálno- technického vybavenia materskej školy je: – drevený hrad s funkciou jazykového centra, spoznávania písmen či grafomotorických zručností. Deti si môžu grafomotorické zručnosti trénovať na pripravených tabuľkách, ako aj na BuddhaBoarde, oddychová plocha určená na rozvoj pred čitateľskej gramotnosti, plocha je obohatená knihami na rôzne témy, ktoré sú pravidelne obmieňané. Táto časť sa nachádza pod hradom a je  vkusne doplnená lampou, a tak je zabezpečený vhodný prísun svetla pri čítaní, listovaní a spoznávaní kníh. Ďalšou súčasťou sú kútiky matematického, geometrického poznania, geografického, prírodného a zmyslového vnímania, kútik botaniky, zoológie, praktického života, bádateľských a vodných aktivít, výtvarný, hudobný kútik, oddychová zóna, keyboard, hudobné zvončeky s Orffovými nástrojmi, detský plno masívny pong, lezecká stena, kruhy, rebriny, gymnastický pás, kladina, nafukovací bazén, padák, odrazový mostík, strachové vrece, žinenky, rôznorodé športové náradie a náčinie, odrážadlá, materiál k dopravnej výchove- semafor, značky, hračky do piesku, audiovizuálna technika- projektory, prehrávače, výpočtová technika, interaktívne tabule.

Učiteľská knižnica sa dopĺňa podľa ponuky zaujímavých publikácií z oblasti pedagogiky, psychológie a didaktiky. Detská knižnica na triedach sa dopĺňa prevažne dielami encyklopedického charakteru. Učebné pomôcky sa priebežne dopĺňajú, sústreďujú sa v učebnom sklade a triedach. Slúžia celému pedagogickému zboru.

Dostatočné vybavenie spotrebným materiálom na výtvarné, grafomotorické, pracovné činnosti je dobrým východiskom pre kvalitné plnenie školského vzdelávacieho programu.

K štandardnému a nezastupiteľnému vybaveniu patrí nábytok pre deti ( stoly, stoličky a zariadenie triedy, ležadlá), ktorý rešpektuje antropometrické požiadavky ( výška, veľkosť..).

V rámci gymnázia je  každotýždenne využívaná telocvičňa v stanovených časoch, a tak dokážeme zabezpečiť rozvoj motorických zručností, pestujeme pozitívny vzťah k pohybu ako takému, učíme koordinácii, rozvíjame tímového ducha a objavujeme rôzne možnosti, ktoré pohybové aktivity predstavujú.

Plne vybavená jedáleň a kuchyňa zabezpečuje deťom dostatočné vyžitie pri varení, pečení a pri podporovaní samostatnosti a starostlivosti o seba. Je dôkladne pripravená pre výšku detí s dostatočným vybavením nielen mechanických pomôcok, ale aj  elektrických spotrebičov.

Výzdoba v celej materskej škole podporuje krásu estetického vnímania v celom jej rozsahu. Je pripravená tak, aby deti podnecovala k vyrábaniu vlastných dekorácií, výrobkov a následne svojich vlastných estetických priestorov.

Materská škola disponuje jednou miestnosťou, ktorá slúži deťom so ŠVVP, alebo deťom s ťažšou adaptáciou. V týchto priestoroch prebiehajú individuálne aktivity s deťmi so ŠVVP, zároveň je to miesto, kde deti nachádzajú upokojenie v prípade preťaženia, či presýtenia okolitými senzorickými podnetmi.

Vykurovanie materskej školy a prípravu teplej vody zabezpečuje 8- ročné gymnázium, zásobovanie pitnou vodou je z mestského vodovodu.

Priestorové a materiálne podmienky v materskej škole sú na výbornej úrovni, vytvárajú podnecujúce prostredie pre tvorivé aktivity detí a spĺňajú požiadavky ustanovené školským zákonom.

 1. SWOT analýza
SILNÉ STRÁNKY (S)SLABÉ STRÁNKY (W)
K dispozícií máme triedu kde si môžeme na individuálne vzdelávanie brať deti so ŠVVP  a deti s ťažšou adaptáciou.Vyšší počet pedagogických zamestnancov na jednu triedu.Nižší počet detí v triedach, a tak možnosť lepšie sa venovať deťom a poskytovať im individuálny prístup.Spolupráca s odborníkmi.Ponuka logopédie v poobedných hodinách.Ponuka logopedických a špeciálnopedagogických konzultácií.Starostlivosť o deti so ŠVVP, integrácia s intaktnými deťmi.Vlastný špeciálny pedagóg.Rodinná atmosféra. Záujem rodičov o umiestnenie detí do materskej školy.Kvalitná príprava detí na vstup do základnej školy.Oboznamovanie detí s anglickým jazykom.Montessori vzdelávanie.Grantové výzvy.Verejne prístupné sociálne siete.Chodby neprispôsobené na vzdelávanie detí, vysoké   skrinky.Nedostatok finančných prostriedkov, neschopnosť pravidelného odmeňovania pedagogických zamestnancov.Nevyhovujúci stav budovy z pohľadu exteriéru a vchodu.Nevyhovujúca kuchyňa a výdajňa stravy pre deti (z pohľadu samostatnosti detí).  
PRÍLEŽITOSTI (O)HROZBY (T)
Spolupráca v rámci grantových programov, Plánu obnovy a odolnosti SR.Ochota niektorých rodičov spolupracovať a pomáhať materskej škole.Podpora vzdelávania pedagogických zamestnancov.Zdokonaľovanie komunikačných kompetencií.        Narastajúca byrokracia.Rýchly nárast legislatívy a málo času na zapracovanie popri vedení materskej školy, práce s deťmi, adaptačnom vzdelávaní…Nedostatok finančných prostriedkov na odmeňovanie pedagogických zamestnancov.Nevyhovujúci exteriér budovy vrátane vstupnej časti.Nedostatok kvalifikovaných špeciálnychpedagógov pre prácu s deťmi so ŠVVP.Nepriaznivá ekonomická situácia v rodinách.  

Počet detí so ŠVVP v školskom roku 2021/2022:  4

V Martine dňa 15.10.2022                                                                        ………………………………………….

                                                                                                                              Mgr. Lenka Grendárová

Riaditeľka