Šantenie s farbičkami, alebo výtvarný krúžok

Výtvarná výchova obsahuje zložky citovej a rozumovej výchovy. Taktiež je komplexným spôsobom poznávania sveta, na ktorom sa vzájomne podieľajú všetky zložky osobnosti – cit a rozum, intuícia aj intelekt, fantázia a temperament, vedomé aj nevedomé duševné aktivity. Cieľom výtvarnej výchovy je prostredníctvom výtvarnej tvorby rozvíjať jedinečnú osobnosť Vášho dieťaťa s vlastnými názormi a predstavami.

Výtvarná tvorba má priamy význam pre formovanie tvorivosti aj v iných sférach ľudskej činnosti. Výtvarné umenie prijíma inšpirácie z rôznych oblastí – aktivity človeka, prírodné deje. V rámci školskej výuky predstavuje najbohatšie medzipredmetové presahy.

Prípravné štúdium vychádza zo spontánnych výtvarných činností dieťaťa, z automotivačnej hravosti a detskej naratívnosti. Vyučovanie je zamerané na oboznámenie dieťaťa s vyjadrovacími prostriedkami, technickými postupmi a odpútanie sa od schém a stereotypov v zobrazovaní a podporu detskej kreativity.

Naša výtvarná výchova obsahuje aj prvky arteterapie, nakoľko práve arteterapia umožňuje slobodné sebavyjadrenie, podporuje a uľahčuje komunikatívnosť a napomáha k vyjadreniu emócií. Práve arteterapia využíva výtvarnú činnosť ako prostriedok sebavyjadrenia bez toho, aby sa snažila o esteticky uspokojivý výsledok. Preto je výtvarný proces dostupný všetkým, nielen tým výtvarne nadaným.

Aktívne šantenie

Cieľom je naučiť deti tréningovým návykom, hravou formou ich učiť základom gymnastiky, atletiky, úpolovým športom, in-line korčuľovania, lyžovania, bicyklovania. Zapĺňať športoviská aby deti brali pohyb ako samozrejmosť. Motivovať deti chodiť vonku, zlepšovať svoje zručnosti a nesedieť doma pred PC alebo mobilným telefónom. Počas celého roku s deťmi systematicky pracujeme a cca každý štvrťrok si preveríme ich zručnosti. V zime organizujeme amatérske lyžiarske preteky. V lete v rámci denného tábora pretekajú v behu cez prekážky, cyklistike. Na jeseň mávajú preteky na in-line korčuliach. V decembri si deti preveria svoje zručnosti v telocvični viacbojom všestrannosti. Na našich pretekoch sú vždy odmenené všetky deti medailou a inými drobnými cenami, aby boli deti motivované zúčastniť sa ďalších pretekov a tréningov.

Fantázia s Legom

Všetci sa narodíme s potrebou vytvoriť niečo nové. Nikomu nechýbajú tvorivé schopnosti. Existuje veľa systémov, ktoré podporujú kreativitu. LEGO vzdelávanie je jedným z najlepších systémov pre deti ako byť kreatívnym dieťaťom. Poskytujeme prostredie, ktoré:

 • podporuje zvedavosť
 • skúma problémy
 • upevňuje sebadôveru
 • dáva pocit úspechu

Náš plán pre LEGO krúžok je postavený tak, aby utvoril základy pre:

 • matematiku:
  počítanie a porovnávanie, rozpoznávanie číslic a vzorov, triedenie a klasifikáciu
 • vedné odbory:
  zhromažďovanie a prezentáciu dát z rôznych oblastí, využívanie zmyslov a prostriedkov na učenie
 • čitateľskú gramotnosť:
  rozvíjanie predčitateľskej a pisateľskej zručnosti, rozpoznávanie zvukov a rozvíjanie znalostí abecedy
 • Sociálny a emocionálny vývoj:
  objavovanie rodiny, širšej komunity, rešpektovanie rozmanitostí, rozvoj komunikačných zručností a zmyslu pre tímovú prácu
 • Hravé učenie:
  povzbudenie a podpora učenia.

Zábavný futbal