Prerokovaný pedagogickou radou dňa 2. 9. 2022
Prerokovaný radou školy 3. 9. 2022
Školský poriadok nadobúda platnosť: 1. 10. 2022
A zároveň k rovnakému dátumu zrušuje ustanovenia školského poriadku platného od 1. 9. 2020

Mgr. Lenka Grendárová, riaditeľka SMŠ Lienka
Dominika Vyletelová, predsedníčka Rady školy

Časť I.
Všeobecné ustanovenia

Školský poriadok SMŠ Lienka vydáva riaditeľka Súkromnej materskej školy Lienka, Ul. J. Lettricha 2, 036 01 Martin v zmysle § 153 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „školský zákon“).

Časť II.
Článok 1
Prijímanie na predprimárne vzdelávanie, predprimárne vzdelávanie

 • Na predprimárne vzdelávanie sa v materskej škole prijíma spravidla dieťa od troch  do šiestich rokov veku, ak je voľná kapacita, možno prijať dieťa od dvoch rokov veku. Na predprimárne vzdelávanie sa prednostne prijíma dieťa, ktoré dovŕšilo piaty rok veku, dieťa s pokračovaním plnenia povinného predprimárneho vzdelávania a dieťa s dodatočne odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky, ak má Súkromná materská škola Lienka voľnú kapacitu.
 • Deti sa do SMŠ Lienka prijímajú k začiatku školského roka od 1. mája do 31. mája alebo v jeho priebehu, pokiaľ je voľná kapacita na základe prihlášky, ktorú rodič obdrží u riaditeľky SMŠ Lienka alebo ju vytlačí z internetovej stránky www.smslienka.sk. Za prihlásené sa považuje také dieťa, za ktoré rodičia odovzdali (priniesli, poslali emailom) riadne vyplnenú a obidvomi rodičmi podpísanú prihlášku, originál/prefotený rodný list dieťaťa k nahliadnutiu, potvrdenie od lekára o spôsobilosti navštevovať MŠ (ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, zákonný zástupca predloží okrem žiadosti a potvrdenia o zdravotnom stave dieťaťa aj vyjadrenie príslušného zariadenia o zdravotnom stave dieťaťa a aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie) a zaplatili dopredu poplatok  za prvý mesiac nového školského roka ako zápisné. Poplatok zápisného = príspevok na prvú splátku školného je pri odhlásení dieťaťa z akéhokoľvek dôvodu nevratný.
 • Žiadosť podávajú a  podpisujú  obidvaja zákonní zástupcovia.
 • Ak by riaditeľka materskej školy dodatočne zistila, že žiadosť o prijatie dieťaťa podala osoba, ktorá na to nemá právo, bezodkladne vykoná nápravu a požiada zákonného zástupcu, ktorému je dieťa zverené do výlučnej osobnej starostlivosti, o podpísanie žiadosti o prijatie do materskej školy.
 • O prijatí dieťaťa do Súkromnej materskej školy Lienka rozhoduje riaditeľka materskej školy podľa §5 ods.13 písm. a) zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej samospráve o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 • Dieťa nemusí chodiť do materskej školy v mieste bydliska. Zákonný zástupca ho môže zapísať do materskej školy, ktorú si vyberie.
 • Do SMŠ Lienka môže byť prijaté dieťa so ŠVVP v prípade, že má SMŠ Lienka vytvorené podmienky na vzdelávanie takéhoto dieťaťa, o čom rozhodne riaditeľka SMŠ Lienka.
 • Písomné rozhodnutie o prijatí alebo neprijatí dieťaťa do SMŠ Lienka k začiatku školského roka vydá riaditeľka spravidla do 30. júna.
 • Rozhodnutie o pokračovaní v povinnom predprimárnom vzdelávanídieťaťa predloží zákonný zástupca riaditeľke najneskôr do 31.augusta. Povinnosť oznámiť riaditeľke SMŠ Lienka o tom, že dieťa bude pokračovať v plnení povinného predprimárneho vzdelávania má rodič do 30.júna.
 • Na povinné predprimárne vzdelávanie je možné prijať /začleniť aj dieťa, ktoré má rok pred povinným plnením predprimárneho vzdelávania na základe žiadosti rodiča, so súhlasným vyjadrením príslušného zariadenia poradenstva a prevencie a súhlasným vyjadrením všeobecného lekára pre deti a dorast. O začlenení takéhoto dieťaťa riaditeľka SMŠ Lienka nedáva rozhodnutie. Uvedená skutočnosť sa zapíše do Spisového obalu dieťaťa.
 • Písomné rozhodnutie o prijatí dieťaťa počas školského roka vydá riaditeľka do 30 dní odo dňa podania žiadosti, ak sa nedohodne so zákonnými zástupcami  inak.  V rozhodnutí o prijatí dieťaťa môže riaditeľka určiť adaptačný alebo diagnostický pobyt dieťaťa v materskej škole, ktorý nesmie byť dlhší ako tri mesiace.
 • V prípade zníženej adaptačnej schopnosti dieťaťa a v záujme zdravého vývinu môže riaditeľka po prerokovaní so zákonným zástupcom rozhodnúť o prerušení dochádzky dieťaťa do materskej školy (na dohodnutý čas) alebo o ukončení tejto dochádzky.  Rozhodnutie o vylúčení dieťaťa môže riaditeľka SMŠ Lienka prijať aj vtedy, keď je správanie dieťaťa neprijateľné  a to v zmysle porušovania školského poriadku a v prípade , že jeho hrubé správanie  a konanie narúša výchovný proces , či ubližuje ostatným deťom.  Ak sa v priebehu dochádzky dieťaťa do SMŠ  vyskytnú ŠVVP a  materská škola nie je schopná vytvoriť adekvátne podmienky pre takéto dieťa, riaditeľka môže vydať rozhodnutie o ukončení dochádzky dieťaťa do SMŠ Lienka. V prípade, že dieťa potrebuje počas školského roka asistenta a rodič nie je schopný si ho zabezpečiť, dieťa môže byť zo SMŠ vylúčené.
 • V prípade, že má dieťa so ŠVVP prideleného asistenta (nesmie  ním byť samotný rodič), riaditeľka písomne stanoví čas a priestor pobytu takejto osoby. Daná osoba je povinná zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa dozvedela v SMŠ a nie je kompetentná podávať akékoľvek informácie o ostatných deťoch.
 • Z dôvodu neuhradenia stanoveného mesačného poplatku na čiastkovú úhradu výdavkov v materskej škole a školských jedálňach zabezpečujúcich stravu pre materskú školu, poplatku za hygienické potreby na celý školský rok, ako aj pri neodovzdaní potrebných tlačív, ku odovzdaniu ktorých riaditeľka SMŠ Lienka zákonných zástupcov vyzve hneď pri ich vydaní, riaditeľka môže po predchádzajúcom jednom upozornení zákonného zástupcu písomnou formou (e-mail, sms-textová správa, list) rozhodnúť o ukončení dochádzky dieťaťa do SMŠ Lienka.
 • Rodič sa zaväzuje uhradiť všetky požadované poplatky vždy mesiac vopred.
 • Ďalej sa zaväzuje uhradiť triedny fond v stanovenej výške, ktorého čerpanie v podobe vyúčtovania dostane zákonný zástupca minimálne dvakrát do roka. Výška zostatku triedneho fondu pred plánovanou akciou musí dosahovať  minimálne výšku poplatku za plánovanú akciu. V prípade neuhradenia stanovenej výšky a nedodržania stanoveného termínu, sa dieťa akcie nezúčastní.
 • Predprimárne vzdelanie dieťa získava absolvovaním posledného ročníka vzdelávacieho odboru vzdelávania v materskej škole.Dokladom o získanom stupni vzdelania je osvedčenie o absolvovaní predprimárneho vzdelávania (vydané na tlačive schválenom ministerstvom školstva ).

Článok 2
Práva a povinnosti detí a ich zákonných zástupcov v materskej škole, pravidlá vzájomných vzťahov s pedagogickými zamestnancami a ďalšími zamestnancami materskej školy

Dieťa má právo na:

 • vzdelanie v štátnom jazyku a v materinskom jazyku v rozsahu ustanovenom v školskom zákone,
 • individuálny prístup rešpektujúci jeho schopnosti a možnosti a zdravotný stav,
 • úctu k jeho vierovyznaniu, svetonázoru, národnostnej a etnickej príslušnosti,
 • poskytovanie poradenstva a služieb spojených s výchovou a vzdelávaním,
 • výchovu a vzdelávanie v bezpečnom a hygienicky vyhovujúcom prostredí,
 • organizáciu výchovy a vzdelávania primeranú jeho veku, schopnostiam, záujmom, zdravotnému stavu a v súlade so zásadami psychohygieny,
 • úctu k svojej osobe a na zabezpečenie ochrany proti fyzickému, psychickému a sexuálnemu násiliu,
 • právo na informácie týkajúce sa jeho osoby a jeho výchovno-vzdelávacích výsledkov.

Deťom cudzincov s povoleným pobytom na území Slovenskej republiky a deťom žiadateľov o udelenie azylu a Slovákov žijúcich v zahraničí sa poskytuje výchova a vzdelávanie a stravovanie v materskej škole za tých istých podmienok ako občanom Slovenskej republiky.

Dieťa je povinné:

 • neobmedzovať svojím konaním práva ostatných osôb zúčastňujúcich sa na výchove a vzdelávaní,
 • dodržiavať školský poriadok materskej školy,
 • chrániť pred poškodením majetok materskej školy a majetok, ktorý využíva na výchovu a vzdelávanie,
 • pravidelne sa zúčastňovať na výchove a vzdelávaní,
 • konať tak, aby neohrozoval svoje zdravie a bezpečnosť, ako aj zdravie a bezpečnosť ďalších osôb zúčastňujúcich sa na výchove a vzdelávaní, a preto pri vstupe do škôlky a odchode zo škôlky používať výhradne schody. Šikmá plocha slúži pre kočíky, bicykle, kolobežky,
 • ctiť si ľudskú dôstojnosť svojich spolužiakov a zamestnancov materskej školy,
 • rešpektovať pokyny zamestnancov materskej školy, ktoré sú v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, vnútornými predpismi školy a dobrými mravmi.

Zákonný zástupca dieťaťa má právo:

 • žiadať, aby sa v rámci výchovy a vzdelávania v materskej škole poskytovali deťom informácie a vedomosti vecne a mnohostranne v súlade so súčasným poznaním sveta a v súlade s princípmi a cieľmi výchovy a vzdelávania podľa školského zákona,
 • oboznámiť sa so vzdelávacím programom materskej školy a školským poriadkom,
 • byť informovaný o výchovno-vzdelávacích výsledkoch svojho dieťaťa,
 • na poskytnutie poradenských služieb vo výchove a vzdelávaní svojho dieťaťa,
 • zúčastňovať sa na výchove a vzdelávaní po predchádzajúcom súhlase riaditeľky materskej školy.

Zákonný zástupca dieťaťa je povinný:

 • správať sa slušne a  s úctou ku všetkým zamestnancom SMŠ Lienka,
 • dodržiavať podmienky výchovno-vzdelávacej činnosti svojho dieťaťa určené školským poriadkom,
 • dbať na sociálne a kultúrne zázemie dieťaťa a rešpektovať jeho špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby,
 • informovať materskú školu o zmene zdravotnej spôsobilosti jeho dieťaťa, jeho zdravotných problémoch alebo iných závažných skutočnostiach, ktoré by mohli mať vplyv na priebeh výchovy a vzdelávania,
 • ak neprítomnosť dieťaťa z dôvodu ochorenia trvá dlhšie ako 3 po sebe nasledujúce vyučovacie dni, predloží zákonný zástupca dieťaťa potvrdenie od lekára o spôsobilosti dieťaťa na pobyt v materskej škole,
 • v prípade neprítomnosti viac ako 5 dní z iných dôvodov ako je choroba, podať písomné vyhlásenie o tom, že dieťa neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie,
 • každú neprítomnosť dieťaťa je povinný rodič nahlásiť v materskej škole,
 • pri každom odchode zo škôlky uložiť prezúvky do skrinky dieťaťa, a dbať na poriadok v skrinke.
 • pravidelne uhrádzať príspevok určený zriaďovateľom SMŠ Lienka počas celého školského roka na jeden mesiac  vo vopred určenej výške . Tento príspevok sa uhrádza do 20. dňa v predchádzajúcom kalendárnom mesiaci na číslo účtu IBAN SK1711110000006852371001, UniCreditBank Slovakia alebo osobne v hotovosti. (v.s. má každé dieťa pridelené pri nástupe do SMŠ Lienka), Školský rok v materskej škole trvá od 1.9. – do 31.8.príslušného kalendárneho roku.
 • –       zákonný zástupca je oprávnený odhlásiť dieťa z materskej školy. Musí tak urobiť písomne s dvojmesačnou výpovednou dobou. Táto začne plynúť prvý deň kalendárneho mesiaca nasledujúceho po dátume doručenia odhlášky. Do doby dvoch mesiacov sa nezapočítavajú letné prázdniny (júl, august), nakoľko je materská škola v tomto období zatvorená, resp. v úspornom režime (t.j. dieťa musí byť odhlásené do 30. apríla).
 • Deti odhlásené zo SMŠ Lienka nemôžu v mesiaci august navštevovať škôlku, nakoľko prichádzajú nové deti, ktoré majú nárok na svoju skrinku, postieľku a všetky potrebné veci spojené s pobytom v materskej škole,
 • rodič je povinný uhradiť príspevok na stravovanie dieťaťa do 20. dňa  predchádzajúceho mesiaca, inak dieťa stravu nedostane, tzn. od nasledujúceho mesiaca dieťa nemôže navštevovať SMŠ Lienka až do termínu pripísania sumy za stravu do štátnej pokladnice, o čom budeme informovaní prostredníctvom vedúcej školskej jedálne,
 • odhlásiť dieťa zo stravy v prípade jeho neprítomnosti v SMŠ Lienka na e-mailovej adrese: jedalen@gymlet.sk  do 14.00 hod. predchádzajúceho dňa alebo cez aplikáciu strava.cz

Postup materskej školy pri úprave výkonu rodičovských práv a povinností, rozvodového konania:

 • dbá na napĺňanie rodičovských práv a povinností zákonných zástupcov, t. j., že počas konania o rozvode a úprave výkonu rodičovských práv povinností  materská škola dbá na riadne napĺňanie rodičovských práv a povinností až do rozhodnutia súdu tak, ako to bolo do podania návrhu na rozvod manželstva a úpravu výkonu rodičovských práv a povinností k dieťaťu určené (napr. že každý rodič má právo priviesť dieťa do materskej školy aj ho z nej vyzdvihnúť),
 • zachová neutralitu, t. j. ako budú aj pedagogickí zamestnanci materskej školy počas prebiehajúceho konania o úprave výkonu rodičovských práv a povinností k dieťaťu zachovávať neutralitu vo svojich postojoch a vyjadreniach týkajúcich sa dieťaťa a že v prípade potreby poskytnú nezaujaté, vecné a objektívne stanovisko len súdu, ak si ho od materskej školy písomne vyžiada, a že obsah tohto písomného stanoviska neposkytnú žiadnemu z dotknutých zákonných zástupcov (SMŠ Lienka neposkytuje hodnotiace stanovisko ani jednému zo zákonných zástupcov),
 • rešpektuje, v prípade narušených vzťahov medzi zákonnými zástupcami, len rozhodnutie súdu alebo minimálne predbežné rozhodnutie súdu, ktorého zmyslom je dočasná úprava pomerov zákonných zástupcov vo vzťahu k starostlivosti o dieťa, t. j. materská škola rešpektuje to, že vykonateľnosť uznesenia o nariadení predbežného opatrenia nie je viazaná na jeho právoplatnosť, pretože toto uznesenie sa stáva právoplatné jeho doručením a uplynutím lehoty na podanie odvolania; materská škola pritom rešpektuje skutočnosť, že aj napriek nariadeniu predbežného opatrenia rodičovské práva a povinnosti zostávajú zachované,
 • v prípade zverenia dieťaťa právoplatným rozhodnutím súdu len jednému zo zákonných zástupcov, ktorý zastupuje dieťa v bežných veciach, je rodič povinný rešpektovať a prečítať si v Školskom poriadku SMŠ Lienka, že materská škola bude riešiť všetky záležitosti týkajúce sa dieťaťa výhradne s rodičom, ktorý má dieťa v bežných veciach (napr. zabezpečenie krúžkovej činnosti atď.) zastupovať.

Článok 3
Prevádzka a vnútorný režim Súkromnej materskej školy Lienka

SMŠ Lienka je v prevádzke v pracovných dňoch od 6.30  do 16.30 hod.

Zriaďovateľ SMŠ Lienka :           Ing.  Peter Grendár

Riaditeľka SMŠ Lienka:              Mgr. Lenka Grendárová

Prevádzkové hodiny boli prerokované so zriaďovateľom SMŠ Lienka dňa 31.8.2020.

Konzultačné hodiny:

Zriaďovateľ –  po telefonickom dohovore v čase od 8.00 do 16.30

                                         na tel. č. 0907 687 239 Ing. Peter Grendár

Riaditeľka –    po telefonickom dohovore v čase od 10.30 do 16.00

                                         na tel. č. 0915 814 512 Mgr. Lenka Grendárová

Telefónne  číslo SMŠ Lienka :     0903 144 946

Vedúca školskej jedálne:           Mgr. Ivana Krupová

Prevádzka SMŠ Lienka bola prerokovaná a odsúhlasená rodičmi.

V čase letných prázdnin je prevádzka SMŠ Lienka prerušená z hygienických dôvodov najmenej 3 až 5 týždňov. V tomto období vykonáva prevádzková zamestnankyňa veľké upratovanie a pedagogickí zamestnanci si čerpajú dovolenku podľa plánu. Prerušenie prevádzky oznámi riaditeľka SMŠ Lienka zákonným zástupcom dva mesiace vopred.  Riaditeľka má právo zisťovať počet detí počas prázdnin, aby mohla upraviť chod škôlky a ďalšie čerpanie dovoleniek zamestnancov.

Každé školské prázdniny má zriaďovateľ a riaditeľka právo zisťovať záujem o škôlku. Ak bude záujem nižší, môžu sa deti do tried spájať. Ak záujem klesne pod 30%, škôlka môže byť v čase prázdnin a voľna uzavretá.

 1. Organizácia tried:
 2. Trieda MRAVČEKOV
 3. Trieda SVETLUŠIEK
 4. Trieda VČIELOK
 5. Prevádzka tried, schádzanie a rozchádzanie detí:
 6. V čase od 6.30 – 7.30 hod. sa deti schádzajú v triede podľa rannej zmeny.
 7. Od 7.30 hod. začína prevádzka vo všetkých triedach.
 8. Popoludní sa rozchádzajú od 16.00 hod. v triede podľa poobednej zmeny.

3. Denný poriadok:

ROZPIS DENNÝCH ČINNOSTÍ:

ČASČINNOSTI
6:15Otvorenie SMŠ, schádzanie detí HaČpVD – hry a činnosti podľa výberu detí
7:30 – 9:00  Osobná hygiena desiata  (podľa rozdelenia tried) HaČpVD – hry a činnosti podľa výberu detí, aktivity podľa výberu detí
9.00 – 10:30  Zdravotné cvičenia VVA – zamerané na rozvoj rečovej, pohybovej, hudobno-pohybovej, výtvarnej, dramatickej, grafomotorickej atď. oblasti (podľa rozdelenia tried)
10.00 – 11.30Pobyt von – vychádzka, školský dvor (čas podľa veku detí)
11:30 – 12:30Osobná hygiena Obed Osobná hygiena – čistenie zubov
12:00 – 14:00Odpočinok (podľa príslušnej triedy)
14:00 – 16.30Hygiena, olovrant VVA krúžková činnosť činnosti – individuálne, skupinové, priamo a nepriamo usmernené, hodnotenie dňa, rozchádzanie detí

Čas  je rámcovo vymedzený. Môže sa meniť v závislosti od dĺžky jednotlivých činností  detí.

 • Preberanie detí:
 • Dieťa od rodičov preberá učiteľka, ktorá zaň zodpovedá od jeho prevzatia až po odovzdanie rodičovi /inej splnomocnenej osobe/ alebo pedagógovi, ktorý ho v práci strieda. Rodič musí dieťa doviesť ku dverám triedy. Ak ho pošle rodič na vlastnú zodpovednosť do triedy a nepresvedčí sa, či dieťa do triedy aj prišlo, nemôže byť učiteľka za prebratie dieťa zodpovedná. Pri prevzatí dieťaťa poobede je rodič, zákonný zástupca povinný oznámiť učiteľke, že si dieťa prevzal.
 • zákonný zástupca je povinný rešpektovať, že v čase od odovzdania dieťaťa službu konajúcej učiteľke až po prevzatie dieťaťa zákonným zástupcom (alebo ním splnomocnenou osobou) sa komunikácia s dieťaťom uskutočňuje len prostredníctvom príslušnej učiteľky, alebo riaditeľky materskej školy
 • zákonný zástupca je povinný rešpektovať, že počas pobytu v materskej škole dieťa nesmie do SMŠ Lienka nosiť  elektronické zariadenia (mobil, tablet, smart hodinky a iné), prostredníctvom ktorých dochádza k prenosu údajov tretím osobám.
 • zákonný zástupca je povinný rešpektovať, že počas pobytu v materskej škole dieťa nesmie do SMŠ Lienka nosiť náhrdelníky, retiazky, prstene, náramky a vystreľovacie traky vzhľadom k bezpečnosti detí
 • Rodič privádza dieťa do 8.00 hod. a prevezme ho do 16.30 hod. Ak rodičovi nastane situácia, že potrebuje dieťa nechať v SMŠ Lienka dlhšie, ako je prevádzková doba, dohodne sa vopred s pani učiteľkou, pričom ale za každú začatú hodinu platí poplatok 10.-EUR/ 1 dieťa.
 • Ak nastane rodičovi situácia, že ide s dieťaťom k lekárovi, vybaviť osobnú záležitosť, môže dieťa priviesť do škôlky v čase odchodu detí na pobyt von, a to od 10.00 – do 10.30 hod.
 • Rodič s dieťaťom sú povinný materskú školu opustiť najneskôr do 16.35 hod..
 • Spôsob dochádzky a spôsob stravovania dohodne rodič so zriaďovateľom, riaditeľkou alebo triednou učiteľkou. V prípade dochádzky dieťaťa v priebehu dňa dohodne rodič čas jeho príchodu a spôsob stravovania tak, aby nenarušil priebeh činností ostatných detí.
 • Preberanie detí na obed je v čase 12.15 – 12.30 hod.
 • Do SMŠ Lienka preberie učiteľka iba zdravé dieťa. Preto žiadame všetkých zákonných zástupcov, aby zhodnocovanie zdravotného stavu dieťaťa brali zodpovedne a neprinášali do zariadenia choré deti.
 • PREVZATIE DIEŤAŤA MÔŽE PEDAGOGICKÝ ZAMESTNANEC ODMIETNUŤ V PRÍPADE, ŽE ZISTÍ, ŽE JEHO ZDRAVOTNÝ STAV NIE JE VHODNÝ NA PRIJATIE!
 • Na prevzatie svojho dieťaťa z materskej školy môže zákonný zástupca písomne splnomocniť aj svoje maloleté dieťa nie mladšie ako 10 rokov alebo inú osobu, ktorá po prevzatí za dieťa zodpovedá.
 • Všetky osoby, ktoré zákonný zástupca splnomocní na prebranie dieťaťa z materskej školy, musia byť uvedené v splnomocnení, ktoré je uvedené v Zmluve o zabezpečení predprimárneho vzdelávania.
 • V prípade narušených vzťahov medzi rodičmi nebude materská škola rešpektovať nič iné, ako rozhodnutie súdu, resp. predbežné opatrenie vydané súdom, ktorého zmyslom je úprava pomerov rodičov vo vzťahu k dieťaťu.
 • Zákonný zástupca je povinný rešpektovať, že počas pobytu v materskej škole dieťa nesmie používať mobilné elektronické zariadenia, prostredníctvom ktorých dochádza k prenosu údajov tretím osobám bez súhlasu osôb, o ktorých sa údaje prenášajú (pedagogických zamestnancov aj nepedagogických zamestnancov materskej školy a detí prijatých do materskej školy).
 • V prípade, ak zákonný zástupca bez predchádzajúcej dohody nevyzdvihne svoje dieťa z materskej školy do času ukončenia prevádzky materskej školy, materská škola bude kontaktovať postupne všetky osoby, ktoré majú poverenie na prevzatie dieťaťa. Zákonný zástupca je povinný poskytnúť minimálne 2 telefónne čísla osôb poverených prevzatím dieťaťa.  Ak ani žiadna z poverených osôb neprevezme dieťa, bude materská škola kontaktovať príslušné okresné riaditeľstvo policajného zboru, ktoré okrem výkonu svojich oprávnení disponuje aj kontaktom na príslušný orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, ktorý je dosiahnuteľný aj mimo služobné času zamestnancov.
 • Upozornenie: službu konajúca učiteľka nesmie odviesť dieťa k sebe domov, ani ho odovzdať inej osobe ako je zákonný zástupca, alebo ním písomne splnomocnená osoba.
 • V prípade, ak má materská škola podozrenie, že zákonný zástupca opakovane preberá dieťa pod vplyvom alkoholu alebo iných omamných látok alebo ak sa u dieťaťa prejavia zmeny nasvedčujúce zanedbávaniu riadnej starostlivosti, bude materská škola po predchádzajúcom písomnom upozornení zákonného zástupcu v rámci všeobecnej oznamovacej povinnosti vyplývajúcej z §7 ods. 1 zákona č.305/2005 Z. z. sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele informovať o tejto skutočnosti príslušný Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, oddelenie sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately.

5.Organizácia v šatni:

 • Pri prezliekaní a odkladaní vecí na vešiak vedú rodičia v spolupráci s učiteľkami  detí k samostatnosti.
 • Za poriadok a estetickú úpravu šatne  po prevzatí dieťaťa až do jeho odovzdania v SMŠ Lienka zodpovedá učiteľka príslušnej triedy, ako aj prevádzková zamestnankyňa, ktorá ďalej zodpovedá za hygienu a uzamknutie vchodu.
 • Pri príchode a odchode do SMŠ Lienka je za poriadok v skrinke zodpovedný rodič.
 • Za obsah skrinky v plnej miere zodpovedá rodič.
 • VCHOD SA RÁNO ZAMYKÁ o 8.30 hod. OTVÁRA SA POPOLUDNÍ o 14.00 hod.

6. Organizácia v umyvárni:

 • Všetky triedy majú umyváreň. Každé dieťa má vlastný hrebeň, uterák, zubnú kefku. Všetky veci sú označené menom alebo číslom.
 • Uterák si berie každý rodič sám vždy v piatok domov oprať a čistý ho zavesí v pondelok na značku svojho dieťaťa.
 • Deti sa v umyvárni zdržiavajú za prítomnosti učiteľky, ktorá ich učí základným návykom a sebaobsluhe. Za celkovú organizáciu pobytu detí v umyvárni, uzatvorenie vody, spláchnutie WC a dodržiavanie príslušných hygienických, zdravotných a bezpečnostných predpisov zodpovedá učiteľka príslušnej triedy a prevádzková zamestnankyňa.

7. Organizácia pri jedle:

 • Za kvalitu a predpísané množstvo stravy, hygienu a kultúru stravovania zodpovedá vedúca školskej jedálne. Zabezpečuje tiež zisťovanie počtu stravníkov a pitný režim. Ďalej za kultúru stolovania zodpovedajú aj zamestnanci zariadenia.
 • Ak dieťa používa podbradník, rodič do SMŠ Lienka pre dieťa donesie potrebný počet jednorazových podbradníkov.
 • Za organizáciu a výchovný proces v jedálni zodpovedajú učiteľky zariadenia, ktoré vedú deti k osvojeniu si základných návykov kultúrneho stolovania v maximálnej miere pri tom uplatňujú individuálny prístup k deťom. Počas jedla učiteľka deti nenásilne usmerňuje, podľa želania rodičov ich prikrmuje. Nenúti ich jesť!
 • Deti používajú pri stolovaní kompletný príbor podľa potreby a veku.
 • Ak dieťa musí mať z objektívnych zdravotných dôvodov vylúčené zo stravy určité potraviny, je zákonný zástupca povinný podať u riaditeľky SMŠ a vedúcej školskej jedálne žiadosť o výnimku v stravovaní dieťaťa. K žiadosti, ktorá musí obsahovať osobné údaje o dieťati, prikladá doklad od lekára, na ktorom budú uvedené potraviny, ktoré dieťa nesmie jesť (mliečne výrobky, potraviny obsahujúce škrob….), prípadne dohodnúť podmienky individuálneho stravovania.

8. Pobyt detí vonku:

 • Pohyb vonku obsahuje pohybové aktivity detí v rámci školského dvora alebo vychádzky. Uskutočňuje sa v každom vhodnom počasí. Výnimkou, keď sa nemusí uskutočniť, sú nepriaznivé klimatické podmienky, silný nárazový vietor, silný mráz, dážď (nie mrholenie). V jarných a letných mesiacoch sa pobyt vonku upravuje vzhľadom na intenzitu slnečného žiarenia a zaraďuje sa dvakrát počas dňa, v dopoludňajších a odpoludňajších hodinách. Pobyt vonku učiteľka premyslí a naplánuje tak, aby bol pre deti zaujímavý a príťažlivý. Neodmysliteľnými činnosťami počas pobytu vonku sú tvorivé aktivity s pieskom, pohybové hry s loptou a iné pohybové, športové a hudobno-pohybové hry, ako aj kreslenie kriedovým pastelom na betón. Učiteľka venuje  deťom zvýšenú pozornosť, dodržiava požiadavky bezpečnosti a ochrany ich zdravia v zmysle príslušných, všeobecne záväzných právnych predpisov a pokynov riaditeľky materskej školy.
 • V zimnom období zákonný zástupca dbá, aby dieťa malo nátelník, pančuchové nohavice, zimné oblečenia na pobyt von aj v mokrom počasí, čiapku, rukavice, zimné topánky. Dieťa má v skrinke prichystané náhradné oblečenie.
 • Počas celého školského roka musí mať dieťa v skrinke gumené čižmy a pršiplášť.
 • V období tepla dbá zákonný zástupca na nakrémovanie dieťaťa, pokrytie hlavy a primerane vhodné oblečenie.
 • Zákonný zástupca si je vedomý, že dieťa počas pobytu von príde do kontaktu s pieskom, hlinou, blatom… Rodič je povinný dať dieťaťu primerane vhodné oblečenie a obuv.
 • Za poskytnuté oblečenie a obuv zodpovedá zákonný zástupca.

9. Odpočinok:

 • Počas popoludňajšieho oddychu dbá učiteľka na primerané oblečenie detí /pyžamu nie overal/, pravidelné vetranie, ktoré neohrozí zdravie detí. Od odpočívajúcich detí neodchádza, individuálne pristupuje k deťom, ktoré nepociťujú potrebu spánku. Skracuje spánok 5-6 ročných detí.
 • So staršími deťmi, najmä 5-6 ročnými, je vhodné zvyšnú časť odpočinku venovať pokojnejším hrám a výchovno-vzdelávacím činnostiam (napr. čítaniu rozprávok, grafomotorickým cvičeniam…), ako aj krúžkovej činnosti.
 • POSTIEĽKY sú majetkom SMŠ Lienka Akékoľvek poškodenie  sa dá rodičovi k úhrade, a to vo výške 100,-EUR.
 • PERINKY sú majetkom SMŠ Lienka Akékoľvek poškodenie  sa dá rodičovi k úhrade, a to vo výške 50,-EUR.
 • OBLIEČKY, PLACHTY sú majetkom RODIČOV. Akékoľvek poškodenie /pofarbenie, roztrhanie, odpadnutie gombíka…/, si rodič spravuje sám pri praní prádla.

10. Organizácia krúžkovej činnosti:

 • Krúžková činnosť v materskej škole sa realizuje s prihliadnutím na usporiadanie dňa detí. Záujmové krúžky sa realizujú pod vedením pedagogických zamestnancov materskej školy alebo lektorov, ktorí sú spôsobilí vykonávať záujmové aktivity s deťmi. Za obsah a kvalitu krúžkovej činnosti sú zodpovední pedagogickí  zamestnanci a kvalifikovaní lektori (z príslušného CVČ, ZUŠ), ktorí na začiatku školského roka predložia riaditeľke materskej školy plán činností. Krúžková činnosť sa organizuje na základe informovaného súhlasu zákonného zástupcu.
 • Učiteľka, ktorá vykonáva krúžkovú činnosť, ju vykonáva mimo svoj stanovený pracovný čas.
 • Harmonogram krúžkovej činnosti je vždy vyvesený na príslušných triedach.
 • Učiteľ, resp. lektor si pred začiatkom krúžku preberie deti od učiteľa, resp. učiteľov SMŠ Lienka a po skončení krúžku ich opäť odovzdá príslušnému učiteľovi.

11. Organizácia ostatných aktivít:

 • Plavecký výcvik – 5-10 dňový na základe informovaného súhlasu zákonného zástupcu.
 • Lyžiarsky výcvik – 5-10 dňový na základe informovaného súhlasu zákonného zástupcu.
 • Korčuliarsky výcvik – 5-10 dňový na základe informovaného súhlasu zákonného zástupcu.
 • Výlet alebo exkurzia sa organizuje na základe plánu práce školy a informovaného súhlasu zákonného zástupcu, najviac na jeden deň s prihliadnutím na bezpečné, hygienické a fyziologické potreby detí a so zabezpečením teplého obeda pre deti. Pred uskutočnením výletu alebo exkurzie pedagogický zamestnanec poverený riaditeľkou organizačne zabezpečí prípravu a priebeh týchto aktivít vrátane poučenia zúčastnených osôb a detí o bezpečnosti a ochrane zdravia. O tom vyhotoví písomný záznam, ktorý potvrdia všetky dospelé zúčastnené osoby svojím podpisom. Na výlety a exkurzie detí predškolského veku sa môžu použiť aj hromadné dopravné prostriedky.

12. Úsporný režim chodu materskej školy:

Z dôvodu šetrenia finančných prostriedkov v prípade nízkej dochádzky detí do Súkromnej materskej školy Lienka z dôvodu zvýšenej chorobnosti, hlavne v zimných mesiacoch, riaditeľka môže rozhodnúť o spájaní tried. Pri rozhodnutí o spájaní tried sa dbá na zabezpečenie kvalitnej výchovy a vzdelávania. Nadbytok zamestnancov v takomto prípade riaditeľka rieši udelením náhradného voľna alebo čerpaním dovolenky.

13. Vykonávanie pedagogickej praxe v materskej škole:

Študenti stredných a vysokých škôl, ktorí majú záujem o vykonávanie pedagogickej praxe počas školského roka sa hlásia u riaditeľky materskej školy.

Riaditeľka školy:

 • poučí študentov o BOZP na pracovisku, o čom vypracuje písomný záznam s podpismi poučených,
 • oboznámi študentov so Školským poriadkom materskej školy a školskou dokumentáciou,
 • zaradí študentov do tried.

Článok 4
Podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia detí a ich ochrany pred sociálno-patologickými javmi, diskrimináciou alebo násilím.

Pedagogická prax sa vykonáva na základe zmluvy s vysielajúcou školou.

Materská škola je pri výchove a vzdelávaní a pri činnostiach súvisiacich s výchovou a vzdelávaním povinná:

 • Prihliadať na základné fyziologické potreby detí.
 • Vytvárať podmienky na zdravý vývin detí a na predchádzanie sociálno-patologických javov.
 • Poskytnúť nevyhnutné informácie na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia detí.
 • Viesť evidenciu školských úrazov, ku ktorým došlo počas výchovno-vzdelávacej činnosti a pri činnostiach organizovaných školou, pri vzniku školského úrazu vyhotoviť záznam o školskom úraze. Pri úraze zabezpečí učiteľka  prvú pomoc a lekárske ošetrenie. O úraze a uskutočnených opatreniach neodkladne informuje zákonného zástupcu dieťaťa.
 • Podľa § 24 ods. 6 zákona č.355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niekoľkých zákonov môže byť v MŠ umiestnené len dieťa, ktoré:
 • je spôsobilé na pobyt v kolektíve,
 • neprejavuje príznaky prenosného ochorenia,
 • nemá nariadené karanténne opatrenie.

Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti, ktoré obsahuje aj údaj o povinnom očkovaní, vydá zákonnému zástupcovi dieťaťa všeobecný lekár pre deti a dorast, zákonný zástupca ho predloží pred prvým nástupom dieťaťa do MŠ.

Skutočnosti uvedené v predchádzajúcich bodoch potvrdzuje písomným vyhlásením zákonný zástupca dieťaťa. Vyhlásenie nesmie byť staršie ako jeden deň. Vyhlásenie predkladá zákonný zástupca dieťaťa pred prvým vstupom dieťaťa do MŠ a po neprítomnosti dieťaťa v MŠ dlhšie ako 5 dní.

 • Ak dieťa počas dňa ochorie, učiteľka zabezpečí jeho izoláciu od ostatných detí a informuje zákonného zástupcu dieťaťa, resp. splnomocnenú osobu, ktorá dieťa vyzdvihne najneskôr do dvoch hodín. Zákonný zástupca je povinný do pol hodiny od vyzvania sa telefonicky ozvať zamestnancovi materskej školy. Ak sa rodič do pol hodiny od vyzvania zamestnancom SMŠ Lienka neozve, zamestnanec zabezpečí prevoz dieťaťa do nemocnice prostredníctvom RZP.
 • V SMŠ Lienka sa žiadne lieky nepodávajú.
 • Na vychádzke nemôže mať pedagogický zamestnanec viac ako 21 detí od 4 – do 5 dokov alebo 22 detí starších ako 5 rokov. Pri vyššom počte detí alebo pri činnostiach, ktoré si vyžadujú zvýšený dozor, riaditeľka zabezpečí ďalšieho zamestnanca MŠ, ktorí pod vedením učiteľa dbá o bezpečnosť detí. S triedou s deťmi mladšími ako 3 roky, s deťmi vo veku od 3 do 4 rokov a s deťmi so zdravotným znevýhodnením sa uskutočňuje vychádzka vždy za prítomnosti dvoch zamestnancov.
 • Za bezpečnosť detí počas krúžkovej činnosti zodpovedá učiteľ.  Ak krúžkovú činnosť vykonáva so súhlasom zákonných zástupcov lektor, za bezpečnosť detí zodpovedá lektor.
 • Pri činnostiach, ktoré sa vykonávajú ako súčasť výchovno-vzdelávacej činnosti MŠ a ktoré si vyžadujú zvýšený dozor, riaditeľka zabezpečí počet pedagogických zamestnancov (podľa aktuálne platnej vyhlášky/nariadenia) takto:
 • Na plavecký výcvik je najviac 8 detí na jedného pedagogického zamestnanca.
 • Na lyžiarsky výcvik je najviac 10 detí na jedného zamestnanca.
 • Pri saunovaní je najviac 10 detí na jedného pedagogického zamestnanca.
 • V škole v prírode je počet detí podľa vyhlášky MŠ SR č. 305/2008 Z.z. o Škole v prírode.
 • Na výletoch a exkurziách treba dozor dvoch pedagogických zamestnancov a jednej poverenej plnoletej osoby s počtom detí podľa §28 ods. 10 školského zákona.
 • Elektrické spotrebiče, vypínače, zásuvky a elektrické vedenie musí byť zabezpečené proti možnosti použitia deťmi.
 • Každý návštevník SMŠ Lienka je povinný ohlásiť svoju návštevu u riaditeľky SMŠ Lienka. Bez sprievodu riaditeľky SMŠ Lienka nie je povolený pohyb cudzích osôb v budove.

Článok 5
Podmienky zaobchádzania s majetkom materskej školy

 • Pri každom svojvoľnom poškodení alebo zničení majetku materskej školy sa bude požadovať úhrada od zákonného zástupcu dieťaťa, ktoré poškodenie spôsobilo. Vzťahuje sa to aj na splnomocnenú osobu, ktorá prichádza do materskej školy pre dieťa.
 • Pokiaľ škoda vznikla nedostatočným dozorom učiteľky nad dieťaťom, náhrada škody sa od zákonných zástupcov dieťaťa nebude požadovať.
 • Vchody do materskej školy sú zaistené zámkami. Kľúč od materskej školy má každý zamestnanec. V priebehu prevádzky MŠ za uzamknutie budovy zodpovedá riaditeľkou poverený zamestnanec.
 • V materskej škole je bez sprievodu riaditeľky akýkoľvek pohyb cudzej osoby zakázaný.
 • Popoludní po skončení prevádzky v triede je učiteľka povinná skontrolovať uzatvorenie okien.
 • Po ukončení prevádzky MŠ je učiteľka povinná odložiť didaktickú techniku na vopred určené miesto.
 • Jednotliví zamestnanci zodpovedajú za inventár v rozsahu uvedenom v dohode o hmotnej zodpovednosti, ktorá je so zamestnancom uzatvorená písomne. Ďalšie práva a povinnosti súvisiace s ochranou majetku si zamestnanci plnia v zmysle pracovnej náplne a popisu práce.
 • Osobné veci si zamestnanci MŠ odkladajú na určené uzamykateľné miesto.
 • Po ukončení prevádzky MŠ všetky priestory skontroluje a uzamkne prevádzkový zamestnanec.

Časť III.
Záverečné ustanovenia

Školský poriadok MŠ je spracovaný v súlade s/so:

 • Zákonom č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 • Zákonom č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 • Zákonom č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
 • Vyhláškou MŠ SR č. 306/2008 Z.z. o materskej škole.