Ospravedlňovanie lekcií

Účastník programu má nárok na náhradu 4 vymeškaných lekcií v rámci jedného kurzu (12 týždňov), avšak za podmienky, že sa riadne a včas z lekcie odhlási spôsobom uvedeným nižšie.

V prípade, ak účastník programu nemôže absolvovať lekciu, je povinný svoju účasť zrušiť najneskôr 12 hodín pred začiatkom lekcie, a to na telefónnom čísle lektorky, sms formou. Ak tak účastník neurobí, je lekcia považovaná za uskutočnenú, pričom účastník programu nemá právo na jej náhradu.  Za riadne a včas zrušenú lekciu získa klient náhradný vstup, a termín mu určí lektor.

Zodpovednosť za dieťa

Počas celej lekcie za dieťa a jeho bezpečnosť zodpovedá rodič. Dieťa môže lekcie navštevovať len so zákonným zástupcom alebo v doprovode dospelej osoby zákonným zástupcom poverenej, ktorá je poučená a oboznámená s obsahom podmienok programu Play Wisely. Retiazky, náramky a iné ozdoby u detí na lekcií výrazne neodporúčame. Počas lekcie nie je možné konzumovať jedlo. Prosíme Vás, skontrolujte pred lekciou, či vaše dieťa nežuje žuvačku alebo iné jedlo. Ak má dieťa účastníka programu akékoľvek zdravotné ťažkosti, je účastník povinný sa o vhodnosti programu poradiť s lekárom. 

Praktické inštrukcie pre rodičov:

Pre príjemný a bezpečný priebeh lekcií prosím dodržujte nižšie uvedené pravidlá. Dodržiavanie pravidiel zaistí bezpečnosť Vášho dieťaťa a aj ostatných návštevníkov.

  • Oblečte deti pohodlne, športovo. Ak je to možné, nechajte deti naboso alebo v protišmykových ponožkách – pre lepšie vnímanie povrchov pri lezení, chôdzi a lepšie hľadanie rovnováhy.
  • Odporúčame prísť aspoň 10 minút pred začatím lekcie, aby sa dieťa stihlo vyzuť, vycikať, prípadne sa aklimatizovať
  • Prosíme Vás, počkajte na vyzvanie lektorky na vstup do miestnosti, kde lekcie prebiehajú. Lekcia trvá 30 minút a začína sa v čase uvedenom pri rezervácii, neskorší príchod nemá vplyv na predlžovanie lekcie.
  • Pri fyzických aktivitách buďte dieťaťu vždy nablízku a pri každom pohybe ho istite. Nikdy nenechávajte dieťa v miestnosti bez dozoru. Rodič nesie plnú zodpovednosť za dieťa po celú dobu lekcie, resp. prítomnosti v centre.
  • Kartová časť lekcie prebieha v sede. Poprosíme Vás, aby ste si dieťa posadili na svoje kolená, vaša spolupráca počas lekcie bude nevyhnutná. Ak dieťa počas kartovej časti nespolupracuje, prosíme, pokúste sa ho udržať v sede, či na vašom lone a zaujať jeho pozornosť.
  • Niektoré deti potrebujú čas na pozorovanie – väčšinou 1-3 lekcie. Je to úplne bežné, dieťa sa čoskoro aklimatizuje v novom prostredí. Pamätajte, že dieťa sa učí, aj keď iba pozoruje. Deti nemusia robiť všetky aktivity, ale vždy musí byť vo Vašej blízkosti a pod Vašim dohľadom.
  • Play Wisely® je program náročný na sústredenie, ak sa Vaše dieťa neadaptuje na štruktúru lekcií do niekoľkých týždňov, poraďte sa s lektorkou na ďalšom postupe.
  • Cvičebné náradie je prispôsobené deťom a ich váhe. Prosíme, nevstupujte a nesadajte na cvičebné bloky.

Čestné prehlásenie

Čestne prehlasujem, že nie som si vedomý/á akejkoľvek prekážky z hľadiska zdravotného stavu môjho dieťaťa, ktorá by bránila navštevovať lekcie Play Wisely a zaväzujem sa chodiť do programu s dieťaťom len v dobrom zdravotnom stave. Prehlasujem, že plne nesiem zodpovednosť za bezpečnosť a zdravie svojho dieťaťa.